ASLA-information

ASLA-Information på webben

ASLA-Information är från och med 2006 en webbaserad bulletin. Den fungerar både som ett informationsforum och som ett publikationsforum där medlemmar kan publicera kortare bidrag. Bulletinen publiceras två gånger per år i anslutning till ASLA:s webbplats.

Alla ASLA-medlemmar är välkomna med bidrag! De kan behandla alla de fält som utgör ASLA:s intresseområden, dvs tillämpad språkvetenskap i vid mening. Bidragen kan exempelvis presentera projekt, resultat från pilotundersökningar och andra mindre studier eller behandla metodfrågor och pedagogiska spörsmål. Essäer, recensioner och rapporter från konferenser är också välkomna.

Senaste datum för bidrag till höstnumret 2007: 15 oktober.


Anvisningar
- Längd: max motsvarande 10 A4-sidor (dvs runt 30 000 tecken utan blanksteg). Recensioner och andra smärre bidrag får gärna vara betydligt kortare.
- Tillåtna språk är svenska, norska, danska och engelska.
- Författarens/författarnas namn, institutionstillhörighet och e-postadress ska finnas i början av texten.
- Radavstånd 1,5.
- Formatera annars texten så lite som möjligt och avstava inte. (Skriv dock gärna längre citat med mindre typsnitt.)
- Markera nytt stycke med blankrad.
- Undvik fotnoter.
- Figurer och tabeller bör om möjligt bifogas som separata bildfiler i jpg-format.
- Litteraturhänvisningar skrivs inom parentes i löptext på detta sätt (Halliday 1994:45).
- Litteraturlista, se exempel:

Halliday, M. A. K., 1978: Languages as social semiotic. The social interpretation of language and meaning. London.

Gunnarsson, B.-L., 1999: Texten i och för organisationen. I: Samtal och språkanvändning i professionerna. Utg. Linell, P., L. Ahrenberg & L. Jönsson. (ASLA:s Skriftserie 11.) Uppsala. S. 65–86.

Skicka bidragen elektroniskt till Saga.Holgersson(a)nordiska.uu.se. Som redaktionskommitté fungerar ASLA:s styrelse.ASLA

ASLA-Information på webben:
- 33:2 2007
- 33:1 2007
- 32:2 2006
- 32:1 2006